Verkoopsvoorwaarden

Goede afspraken maakt goede partners!

Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag.

De vervaldagen worden op de facturen vermeld. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12 % per jaar vanaf factuurdatum verschuldigd, met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de overeengekomen prijs met een minimum van 75 EUR.

Door het louter feit van het onbetaald blijven van één factuur na vervaldag, verkrijgt de opdrachtnemer het recht alle prestaties van rechtswege en zonder ingebrekestelling stop te zetten tot volledige betaling van de openstaande facturen. Dit geldt tevens voor dringende zaken. De opdrachtnemer zal in geen geval kunnen worden aangesproken voor het niet of het laattijdig overhandigen van boekhoudkundige documenten of het niet of laattijdig nakomen van fiscale of andere verplichtingen wanneer hij de prestaties heeft stopgezet ingevolge niet betaling van facturen, na vervaldag.

Voor de openstaande facturen passen wij volgende procedure toe:

  • Fase 1: De eerste fase bestaat eruit u een overzicht van de open facturen te bezorgen, ongeveer 1 tot 14 dagen na het vervallen van de factuur. Dit overzicht is volledig kosteloos en hierin vragen wij u om binnen de 14 dagen over te gaan tot betaling.
  • Fase 2: In de tweede fase volgt, Wanneer er er geen gevolg werd gegeven aan het overzicht uit fase 1, een rappel waarvoor 10 EUR rappelkost zal aangerekend worden per openstaande factuur. Dit alles zal gebeuren ongeveer 14 tot 30 dagen na het vervallen van de factuur.
  • Fase 3: Indien we na de rappel nog steeds geen betaling mochten ontvangen (op dit moment is de factuur die aanleiding geeft tot deze fase minstens 1 maand te laat betaald), ontvangt u van ons een ingebrekestelling. Hierbij verkrijgt u een allerlaatste uitstel alvorens we juridische stappen moeten ondernemen. Voor deze rappel zal 15 EUR rappelkost aangerekend worden per openstaande factuur en een verwijlintrest van 12 % per jaar op alle openstaande vervallen bedragen.
  • Fase 4: Wanneer geen van vorige herinneringen geholpen hebben wordt uw dossier overgemaakt aan onze raadsman die de opvolging op zich zal nemen.

De opdrachtgever moet, wanneer hij de prestaties of de factuur betwist uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum, zijn bezwaren schriftelijk bij aangetekende brief ter kennis brengen aan de opdrachtnemer. Bij gebreke aan dergelijke tijdige klacht worden alle prestaties en de factuur geacht definitief te zijn aanvaard door de opdrachtgever.

De tussen partijen gesloten overeenkomst is door beide partijen te allen tijde opzegbaar zonder dat een opzegvergoeding dient betaald of opzegtermijn dient gerespecteerd, doch wel op voorwaarde dat alle facturen betaald zijn. De opzeg geschiedt alsdan bij aangetekende brief waarin de opzeg wordt gemeld. De nog niet gefactureerde prestaties zullen worden betaald bij overhandiging van de documenten. Ten einde de opgezegde partij toe te laten kennis te nemen van de opzeg is de overeenkomst beëindigd drie werkdagen na datum van versturen van de aangetekende opzegbrief. De opzeg kan tevens gebeuren door aftekening van de opzegbrief door de opgezegde partij, in welk geval de overeenkomst wordt beëindigd op datum van aftekening.

De opdrachtnemer bepaalt zelf volledig soeverein wie de prestaties voor de vennootschap zal verrichten. Dit kan zowel een zaakvoerder, een personeelslid of een ander medewerker zijn. De opdrachtgever heeft daaromtrent geen zeggenschap.

Huidige factuurvoorwaarden zijn de enige geldende tussen partijen. Bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Turnhout bevoegd, zijnde het gerechtelijke arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gelegen is.

Het totale bedrag van een claim ten aanzien van de opdrachtnemer of personen die werken voor de vennootschap kan maximaal het overeengekomen bedrag van de offerte zijn.